Hüseyn Cəlil oğlu Hüseynov Çap et
 
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Füzuli rayonu, Qaraxanbəyli kəndi 
Təvəllüdü 20.12.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi adı Dosent 
Doktorluq (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 05.17.07 ;  01.04.13

"Yanacağın kimyası və texnologiyası" və "Elektrofizika, elektrofiziki qurğular"

Elektrofiziki proseslər əsasında elektroenergetikanın ekoloji məsələlərinin həlli üzrə effektiv üsullar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

 

49


24
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Elektrik qazboşalmalarının təsirləri şəraitində, müxtəlif təbiətli adsorbentlərdən istifadə edərək, enerji sistemlərinin ətraf mühitə gətirdiyi əsas çirkləndiricilər olan CO, CO2, NOx, SOx, H2S, CH4və digər qazların, maye yanacaq tərkibində olan kükürd birləşmələrinin, sənaye tullantı sularının tərkibində mövcud olan çoxsaylı çirkləndirici maddələrin elektrik qazboşalmalarının təsiri şəraitində adsorbsiya üsulu ilə effektiv təmizlənməsi, qazboşalmalarının təsirləri şəraitində desorbsiya proseslərinin xüsusiyyətləri, böyük həcmlərdə atmosfer havasının tərkib hissəsinin tənzimlənməsi, ozon qazının sintezinin elektron texnologiyası, atmosferin ozon qatına təsir edən amillərin araşdırılması, odluq qurğularının effektivliyinin yüksəldilməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1.  Qurbanov K.B., Hüseynov H.C., Həşimov A.M., Muradova R.A. Sənaye tullantı sularının təmizlənməsinin yeni effektiv texnologiyası. // Energetikanın problemləri, 2008, №2-3, s.84-91

2. Hüseynov H.C., Qurbanov K.B., Həşimov A.M., Muradova R.A. Elektrik qazboşalmasının təsiri şəraitində reallaşan adsorbsiya proseslərinin fiziki anlayışları. // Fizika, 2008, XIV cild, №1, s.26-28

3. Mehdiyev T.R., Gurbanov K.B., Huseynov H.J. Some electrophysical processes in power engineering objects at effect of the electrical discharges //4th International Conferen¬ce on Technical and Physi¬cal Problems of power Engi¬neering, TPE-2008, 4-6 September 2008, Pitesti, Romania, p.IV-34 – IV-36

4. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Elektrik qazboşalmaları şəraitində desorbsiya prosesi. // Fizika institutu, Xəbərlər, 2008, XXVII cild, №2, s.79-82

5.  Qurbanov K.B., Həşimov A.M.,Hüseynov H.C. Ozon qazı sintezinin elektron texnologiyası. // Fizika, 2008, XIV cild, №4, s.65-66

6. Hüseynov H.C. Atmosferdə ozon qazının təmizlənməsinə təsir edən faktorların təcrübi tədqiqi. // Fizika, 2009, XV cild, №1,s.50-52

7. Гурбанов К.Б Гашимов А.М., Гусейнов Г.Дж., // К решению экологических вопросов энергетических систем.// Беларусь. Респ. Минск. Энергетика, 2010, №4, с. 30-35

8. H.C. Hüseynov, A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov. Energetika sistemlərinin ekoloji problemlərinin həllində elektrofiziki proseslər. // Fizika, 2011, XVII cild, №2, seksiya az, s. 3-11.

9.  E.R. Həsənov., H.J. Huseynov., B.Z. Aliyev. Radiation energy of conducting medium for different types of instability.// The 8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering” 2012, p.302-305

10.  A.M.Hashimov., H.C.Huseynov., K.B Gurbanov., I.H Zekiyeva. Application of electrophysical processes for solution of ecological problems of power generation systems.// “Электронная обработка материалов”. Том 50, Номер 3 Май-Июнь 2014, Молдова, с. 99-103 

11. Харирчи Дж.Ф., Самедова У.Ф., Гусейнов Г.Дж., Гаджиева В.М.,Гасанли Ш.М. Bлияние легирующих примесей на электрофизические свойства варисторов на основе оксида цинка. //“Energetikanın problemləri”, 2015, №4, səh. 53-56

12.  Гусейнов Г.Дж. Application of electrophysical processes for solution of ecological problems of power generation systems. // Российская Академия Наук Петербургский Институт Ядерной Физики им. Б.П. Константинова, Программа тезисы и список участников, Гатчина, 2016, ст. 220

13. В.М. Аббасов, Г.Дж. Гусейнов, С.Г. Алиева, А.Б.Халилов, В.А. Нагиев, Х.А. Абдуллаева. Сернокислотная очистка основы гидравлической жидкости на нефтяной основе с участием уксусного ангидрида. // Технологии нефти и газа, 2017

14. V.M. Abbasov, S.Q. Aliyeva, H.J. Huseynov, V.A. Nagiyev, A.B.Xalilov, A.E. Alizadeh. Investigation of hydrocarbon group composition of hydraulic liquid AMG-10 prepared from oil rocks. // International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2017

15. H.J. Huseynov, С.А.Сеидова, М.Д. Ибрагимова, А.Б. Халилов, В.А.Нагиев, С.Г.Алиева. Экстракционная облагораживание нефтяных фракций с использованием ионной жидкости в качестве селективного растворителя. // XII Международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology», 2018

16. В.М. Аббасов, Г.Дж. Гусейнов, С.Г. Алиева, А.Б.Халилов, В.А. Нагиев, С.А.Сеидова. Х.А. Абдуллаева. Исследование процесса регенерации ионно-жидкостного состава N-метилпирролидон-ацетата из экстрактного раствора селективной очистки дистиллята, выделенного из Балаханской нефти. // Нефтепереработка и Нефтехимия, // XII Международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology», 2018

17. М.Д. Ибрагимова, С.Г.Алиева, Г.Дж. Гусейнов, C.A. Сеидова, В.А. Нагиев, А.Б.Халилов, Х.А.Абдуллаева, Э.М.Кулиева. Улучшения качества гидроочищенного дизельного топлива ионно-жидкостной экстракцией. // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний 2018

18. Nurubeyli T. K, Huseynov H. J, Nuriyev K. Z, Khalafli E. A.  About the possibility of increase in reliability of forecasts of oil and gas fields at the geochemical method of searching. // International Educational Applied Scientific Research Journal – IEASRJ, Volume : 3, Issue : 7, July 2018, p. 4-6

19.  В.А. Нагиев, М.Д. Ибрагимова, С.Г. Алиева,  Г.Дж. Гусейнов, А.Б.Халилов, Х.А.Абдуллаева, Э.М.Кулиева . Экологически чистое дизельное топливо, полученное методом ионно-жидкостной экстракционной очистки. // Qafqaz Jurnalı, 2017

20. В.М. Аббасов, С.Г. Алиева, Г.Дж. Гусейнов, А.Б.Халилов,В.А. Нагиев, Х.А. Абдуллаева. Исследование процесса регенерации ионно-жидкостного состава N-метилпирролидо-нацетата из экстрактного раствора селектив-ной очистки дистиллята, выделенного из Балаханской нефти. //Нефтепереработка и Нефтехимия, 2017,№ 12, с.41-45.

21. В.М. Аббасов, С.Г. Алиева ,А.Б.Халилов, В.А.Нагиев А.Э.Ализаде. Селективная очистка нефтяных фракций с использованием в качестве экстрагента ионной жидкости на основе N-метил-пирролидонацетата. //Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2018, № 3, с. 302-314.

22.  М.Д. Ибрагимова, А.Б. Халилов, Г.Дж. Гусейнов, В.А.Нагиев, С.Г.Алиева. Экстракционная облагораживание нефтяных фракций с использованием ионной жидкости в качестве селективного растворителя. //12-ой международной мультидисциплинарной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology», 31 января 2018 г., с. 29.

23.  М.Д. Ибрагимова, C.A. Сеидова, Г.Дж. Гусейнов,  В.А. Нагиев, С.Г.Алиева, Х.А.Абдуллаева. Сравнительные результаты селективной очистки дизельного топлива ионными жидкостями на основе муравьиной и уксусной кислот. //Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 2019, № 1,

24. M.J. Ibrahimova,  S.A. Seyidova, H.J. Huseynov, S.G. Aliyeva, V.A. Naghiyev, A.B. Khalilov, S.F. Ahmadbayova, S.Sh. Huseynova. Extraction ennoblement of diesel fuel and the close- cut fractions on its basis.  //Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2018.

25. A.Б. Халилов, М.Д.Ибрагимова, В.М. Аббасов, Г.Дж. Гусейнов,  С.Г.Алиева,  В.А.Нагиев, Х.А.Абдуллаева, С.Ш.Гусейнова Получение основы гидравлического масла АМГ-10 экстракционным методом очистки. //Akademik Vahab Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 9-10 oktyabr, 2018, s. 140.

26. A.B. Khalilov, M.J.Ibragimova, V.M.Abbasov, H.J. Huseynov. Selective Treatment Methods of the Refinery and Petrochemical Products by Solvent Extraction with Ionic Liquids. //  Химия в интересах устойчивого развития 27 (2019) 123–133.

27. Huseyn J. Huseynov Hikmet J. Ibrahimov, Kenul M. Akhundova, Nihad G. Guliyev, Zenfira M. Ibrahimova.  İnvestigation of the absorption of sunflower oil as adsorbent obtained by thermochemical activation of heavy pyrolysis resin. //PPOR, 2019, Том 20, nomer 2 p.130-137.

28. Y.I. Aliyev, S.H. Jabarov, N.A. Ismayilova,F. Novruzovz, A.O. Dashdamirovz, H.J. Huseynov, A. A. Ayubov. Electron structure and density of states' calculations of Ag2S and Ag2Se crystals from rst-principle. // Modern Physics Letters B, 2019, Том 21, Номер 33

Beynəlxalq konfrans və təcrübəkeçmədə iştirak  Norveç, İspaniya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Kipr, Rusiya və s.
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Universiteti, dosent  
Digər fəaliyyəti 

"Azərişıq" ASC-nin Texniki Şurasının üzvü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun Gənc alimlərin 1-ci qrant müsabiqəsinin qalibi, layihə rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 5-ci mobillik qrant müsabiqəsinin qalibi, layihə rəhbəri (Türkiyə Respublikası, İstanbul Texnik Univerisitetində 1 aylıq təcrübəkeçmə)

2 beynəlxalq qrant layihəsinin iştirakçısı

İsveçrənin "The World Federation of Scientists" mərkəzinin gənc alimlər üçün dəstək fondunun təqaüdçüsü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  keçirdiyi “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsinin  qalibi,  həmrəhbər

Təltif və mükafatları

Gənclər Mükafatı Laueratı

Əsas iş yeri və ünvanı Elm və Təhsil Baş İdarəsi,  AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Vəzifəsi Rəis müavini
Xidməti tel. (+994 12) 4972128
Mobil tel. (+994 50) 2028444, (+994 55) 4904949
Ev tel. (+994 12) 4518141
Elektron poçtu h.huseynov@science.azhuseyn-1978@mail.ru 
 
Ünvan:

AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30, 5-ci mərtəbə, 501, 502, 503, 504, 508 nömrəli otaqlar, AZ1143, , Bakı ş., Hüseyn Cavid küç.,115, 1-ci mərtəbə, 137, 138, 139, 140, 141 və 150 nömrəli otaqlar

E-poçt:

etbi@science.az

Telefon:

(+994 12) 492 65 31

Faks:

(+994 12) 4926670

Copyright © 2006-2018 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu